Fèis an Foghair

’S e latha cudromach a th’ann an foghair dhan a Ghàidheil agus muinntir an eilean sa latha an diugh. Fhathast cudromach air sgàth ’s gu bheil sin an àm gu bheil na buntataichean deiseal agus na uamhan a’ dol dhan a mhairgead.

Tron a bliadhnaichean air eilean Lios mòr tha traidiseantan cudromach ceangailte ri foghair air a’ dol a bith ach am bliadhna bha fir deagh deireadh seachdain na Gàidhlig againn a riochdachadh an t-àm.

Bha cùrsaichean a’ dol còmhla ri Ruairidh MacIlleathain a bha ag innse dhuinn an diofar seòrsa de feamainn a bh’ air a cladaich. ’S ann às a sgìre Chumraigh a tha Ruairidh agus tha e gu math cleachdte ri bhith ionnsachadh an eòlas air leth aige.

Bha clas seinn sònraichte againn còmhla ri Màiri Anna NicUalraig a bha gar theagasg òrain ceangailte ri foghair agus cha bhiodh an deireadh seachdain deiseal gun ceilidh ’s mar sin ràinig an còmhlan Ciùil le Aonghas MacNeacail agus Calum MacColla.

Bha tòrr seinneadairean ionadail ann le òrain bho Katie Crossan agus Màiri NicDùghaill. ’B e oidhche air leth a bh’ ann aig a bheil dannsa no dha.

Chaidh an deireadh sheachdain air crìochnachadh le coiseachd eachdraidheil nan eilean le Bob Hay agus Mairi Nic Dughaill.

The Harvest has always been very important to the Gael and the Island. To this day this is the time when the potatoes are ready and the lambs ready to sell. Although some of the celebration traditions have been lost we still had a great weekend here on Lismore for our Gaelic weekend and annual ceilidh.

Workshops were held with Ruaridh MacIlleathain who was teaching the Gaelic names for all the different types of seaweed. Ruaridh took full advantage of the fish trap beneath castle coeffin.

The thatch house provided the perfect setting for a singing workshop of harvest songs with Mary Ann Kennedy. This was very well attended and participants enjoyed the smell off the peat fire

The weekend wouldnt be complete without our annual Gaelic Ceilidh. A great turnout was had and we were joined by a great number of singers from the community. We were delighted to welcome Arthur Cormack as our Fear an taighe. Music for dancing was played by Angus Nicholson and Calum MacColl. Many local singers contributed such as Mairi NicDughaill and Katie Crossan.

The weekend finished with a historical tour in Gaelic and English around the island with Bob Hay and Mairi NicDughail.

Many Thanks to Anne, Peggy and Duncan for all their hard work.