Clar-ama Fèis an Fhoghair-Gaelic Weekend Timetable

31mh den Lùnastal/31st August

7f Cuireamaid fàilt’ oirbh aig Ionad Naomh Moluag/ Welcome Meeting at the heritage centre

Tea/coffee

A’ chiad latha den t-Sultain / 1st of September

Òrain Ghàidhlig le Màiri Anna NicUalraig/Gaelic Song with Màiri Ann Kennedy

£8

Tè agus Cofaidh/Tea and Coffee

11am-1pm

1pm Lòn/Lunch

Clàs do luchd-ionnsachaidh le Ceit Langhorne/ Gaelic learners class with Kate Langhorne

£4

2pm-3pm

Ghàidhlig Lìos, geamaichean agus barrachd anns an tigh-tughaidh.

Songs from Lismore, Gaelic games and more in our traditional thatched house

Cuairt don chladaich le Ruaridh MacIlleathain/ A walk on the shore with Roddy Maclean

£7

3.30-5pm

Cuairt don chladaich. Ionnsachaidh sibh ainmean Ghàidhlig airson feumainn agus lusan a’ chladaich. Cluinnidh sibh sgeul no dhà. Bidh sibh feumach air bòtannan agus còt-uisge.

A walk to Castle Coeffin with Roddy Maclean. Learn the Gaelic names for seaweed and flowers of the shore and a story or two! You will need good boots and a waterproof.

Walking

Cèilidh!

£10 £7 do dh’ oileanaich

7pm

Tadaf –Tagh an deoch agad fhèin!

Bidh biadh ri thabhainn. Tha fàilt’ oirbh cèicean a thoirt leibh.

BYOB Traybakes welcome

DIDÒMHNAICH 2rna den Lùnastal/ Sunday 2nd September

9.30 am Cuairt air Lìos Mòr / A walk on Lismore

A walk on the Island with stories placenames pieces of history and more Bob Hay.

Cuairt le Màiri NicDhùghaill no le Bob Hay. Cluinnidh sibh criomagan de dh’eachdraidh mun ainmean-àite, sgeulachdan agus barrachd.

(Donations will be asked for)

Cuireamaid fàilt’ air tiodhlacan àirgid.

Tickets

£70 ticket available including;

Àite-fuirich ri fhaotainn/ accomodation is available in the Lismore Bunkhouse.

-Full day of workshops/Latha de bùithtean-obrach

-Lunch on Saturday with sandwiches available at the ceilidh/ Lòn ri fhaotainn air Disathairne agus bidh dìnnear  ri ghabhail aig a’ chèilidh