Find us socially

You can edit this text in your Theme Options panel under "Homepage Options > Features"

  • Tha Eilean Lios Mòr

    Tha eilean Liosmor deich mile ‘o cheann gu ceann agus mile gu leath tarsainn agus steidhichte am meadhon an Linne Latharnach deas air Glean Mor na h-Alba. Tha sociar ‘s sith an Lios ‘s na seallaidhean tha mun chuairt tarruingeach do luchd-turais as gach cearn. Read More

  • Oighreachd Gaidhlig

    Bha e air inniseadh dhuinn airson linntean gu’m be Gaidhlig a bha na chnap-stara air adhartachtd na Gaidhealtachtd. Tha cuspairean nis air a thoirt beo anns an taigh-tasgaidh seo a bh’air a thogail tro obair chruaidh coimhearsnachd an Eilein air a choig bliadhn’ deug a chaidh. “Chaneil larach no gleann, na h’aon nas boidhche no […] Read More

  • Lios Mòr Eachdraidh Beairteach

    Eilan beag le beartais de laraichean agus tobhtaichean tha dealbhadh eachdraidh mac an duine air ais na milltean bliadhna. Tha Lios Mhor beairteach ann an laraichean eachdraidheil. Tha dun sonraichte againn, da chaisteal agus Cathair-Eaglais Naomh Moluag – a chaidh a thogail as ur agus a tha an duigh nar eaglais paraiste. Tha seann athan-aoil […] Read More

Recent Posts